25 години успешна практика

Опозиция на търговска марка

Търговски марки

Опозиция на търговска марка

През последните десетина години настъпиха съществени промени в законодателството, които пряко засягат притежателите на заявени и регистрирани марки. В какво се състои промяната?

Патентното ведомства регистрира всички заявени марки, без да проверява дали те вече не са собственост на някой друг. Следователно е възможно марки, които са идентични или сходни на вашите марки да получат регистрация. Известно ви е какви загуби можете да претърпите от това.

Единствената възможност да предотвратите регистрацията на марки, които са идентични или сходни на Вашите е да подадете опозиция срещу тяхната регистрация. Срокът в който може да се подаде опозиция е 3 месеца от датата на публикацията на заявената марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Чрез услугата МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ може да следите всички заявени за регистрация марки както в България, така и в други страни и при необходимост да предприемете навременни действия.

Вижте още и: Търговска марка

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.