25 години успешна практика

Какво е полезен модел?

Полезен модел

Какво е полезен модел?

Полезният модел представлява защитен документ, който удостоверява изключително право върху изобретение.

Регистрацията на полезен модел предоставя на притежателя си изключително право върху изобретението, за дадена територия, за ограничен период от време, който е максимум 10 години от датата на подаване на заявката.

Правото върху полезен модел е изключително право и включва:

• правото на притежателя на полезния модел да го използва;
• правото на притежателя на полезния модел да забрани използването му от трети лица, за времето на неговото действие, за територията, на която има действие;
• правото да се разпорежда с полезния модел.

Критерии за патентоспособност на полезен модел:

• Новост – един полезен модел е нов, ако към датата на подаване на заявката не е част от състоянието на техниката, където и да е по света.
• Изобретателско равнище.
• Промишлена приложимост.

Изключително важно е да подадете заявка за полезен модел преди неговото публично разкритие!

Разлики между патент и полезен модел

• Регистрацията на полезен модел се извършва по по-кратка и по-опростена процедура от издаването на патент.
• Разлика в максималния срок на закрила – 10 години за полезен модел и 20 години за патент.
• Процедурата по регистрация на полезен модел не включва извършване на експертиза по отношение на критериите за патентоспособност.

Не се регистрират като полезни модели:

• технически решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави;
• методи;
• химични съединения или тяхното използване;
• използване на човешки ембриони;
• сортове растения и породи животни;
• продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.