25 години успешна практика

Регистрация на промишлен дизайн

Промишлен дизайн

Регистрация на промишлен дизайн

Регистрацията на промишлен дизайн се урежда в Закона за промишления дизайн.
Обхватът на правна закрила се определя от изображенията на дизайна.
За да подадем заявка за регистрация на промишлен дизайн в България е нужна следната информация:

• Име и адрес на заявителя/заявителите.
• Име и адрес на автора/авторите на дизайна.
• Дизайнът/дизайните, които ще се регистрират:

*** в една заявка могат да се включат един или няколко дизайна, ако принадлежат към един клас на Международната класификация за промишлен дизайн;
*** изображения на дизайна трябва да са в толкова изгледа, колкото са необходими за ясно разкриване на дизайна.

Срокът на действие на регистриран дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода, всеки с продължителност от 5 години. Максималната продължителност на регистрацията не може да бъде по-дълга от 25 години.

След регистрацията, притежателят на промишлен дизайн, има следните права:

• да произвежда дизайна;
• да го предлага на пазара;
• да използва продукт, в който е включен регистриран дизайн;
• да внася, изнася или съхранява дизайна;
• да се разпорежда с правото върху дизайна;
• да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в дизайна в търговската дейност.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.