25 години успешна практика

Полезен модел

Как да регистрирам полезен модел?

Как да регистрирам полезен модел?

Информация, необходима за регистрация на полезен модел в България
Най-важното, при подаване на заявка за полезен модел е съставянето на техническото описание. От начина на съставяне на описанието ще зависи и правната защита, която предоставя полезния модел.

Описанието съдържа наименованието и техническата област, за която се отнася полезния модел; предшестващото състояние на техниката, доколкото е известно на заявителя, с цитиране на документите, в които то е описано; ясно и пълно разкритие на техническата същност на полезния модел и предимствата му, така че да може да се осъществи от специалист в областта; кратки пояснения на чертежите; поне един начин за осъществяване на полезния модел, и евентуално чертежи, както и начина, по който полезния модел може да се използва в промишлеността.

Ние разполагаме с богат опит при съставяне на описания към заявки за полезен модел в различни области на техниката.

Освен описанието, заявката за полезен модел трябва да съдържа още следната информация:

Име и адрес на заявителя / заявителите (физическо или юридическо лице).
Име и адрес на изобретателя / изобретателите.

Процедурата по регистрация на полезен модел е кратка, отнема няколко месеца.

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като максималният срок на закрила е десет години.

Разходите за подготовка и подаване на заявка за полезен модел могат да бъдат различни в зависимост от вида и сложността на техническото решение.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.