25 години успешна практика

Какво е патент?

Патенти

Какво е патент?

Патентът представлява защитен документ, който удостоверява изключително право върху изобретение.
Патентът предоставя на притежателя си изключително право върху изобретението, за дадена територия, за ограничен период от време, който е максимум 20 години от датата на подаване на заявката.

Правото върху изобретението е изключително право и включва:

• правото на притежателя на патента да използва изобретението;
• правото на притежателя на патента да забрани използването на изобретението от трети лица, за времето на неговото действие, за територията, на която патентът има действие;
• правото да се разпорежда с патента.

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.
Патенти за изобретения се издават за изобретения, които са:

• Нови – едно изобретение е ново, ако към датата на подаване на заявката то не е част от състоянието на техниката, където и да е по света.
• Притежават изобретателско равнище.
• Промишлено приложими.
Изключително важно е да подадете заявка за патент преди неговото публично разкритие!
Не се считат за изобретения:
• открития, научни теории и математически методи;
• резултати от художествено творчество;
• планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;
• представяне на информация;
• човешкото тяло на различните етапи от неговото развитие и части от него.

Патенти не се издават за:

• изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави;
• методи за клониране на хора;
• методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш;
• използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
• методи за модифициране на генетичната идентичност на животни;
• методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика;
• сортове растения и породи животни;
• биологични методи за произвеждане на растения и животни, растения и животни, произведени от такива методи.
Правата произтичащи от патента са териториални, което означава, че изобретението ще бъде защитено само за териториите, за които има издаден патент. Това означава, че ако в дадена страна нямате защита с патент, всяко лице ще може да използва изобретението.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.