25 години успешна практика

Мониторинг

Мониторинг на търговски марки

През последните десетина години настъпиха съществени промени в законодателството, които пряко засягат притежателите на заявени и регистрирани търговски марки. В какво се състои промяната?

Патентното ведомства приема и регистрира нови заявки за търговски марки, без да проверява дали те вече не са собственост на някой друг. Следователно е възможно марки, които са идентични и ли сходни на вашите търговски марки да получат регистрация. Известно ви е какви загуби можете да претърпите от това.

Как можете да предотвратите регистрирането на марка, сходна с вашата?

Единствената възможност да предотвратите регистрацията на марки, които са идентични или сходни на Вашите е да подадете опозиция срещу тяхната регистрация.

Срокът в който може да се подаде опозиция е 3 месеца от датата на публикацията на заявената марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

За целта обаче е необходимо да се извършва постоянно наблюдение на това кои марки са заявени за регистрация. Това е услуга, която ние предоставяме на абонаментен принцип за срок от минимум една година. Тази услуга е изключително важна за притежателите на търговски марки, тъй като те ще имат възможност да защитят навреме своите интереси.

Чрез услугата МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ може да следите всички заявени за регистрация марки както в България, така и в други страни и при необходимост да предприемете навременни действия.

Услугата се предлага за България, ЕС, както и за всички държави по света, в които имате регистрирани търговски марки.

 

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.