25 години успешна практика

Търговски марки

Какво е търговска марка?

Търговската марка е знак, който се използва от физическо лице или юридическо лице с търговска цел.
Търговската марка е знак, който отличава Вашите продукти и услуги от тези на конкурентите Ви и ги прави разпознаваеми от потребителите...

Видове търговски марки

- търговска марка – търговската марка се използва за означаване на стоки и/или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката;
- колективна марка – това е марка, която е притежание на сдружение на производители, търговци, лиц...

Как да избера подходяща търговска марка?

Обмислете внимателно името, което ще дадете на своя продукт или услуга. Потърсете нещо лесно за запомняне и изговаряне, което да привлича вниманието на потребителите. Помнете, че те асоциират продукта с марката и емоциите, които тя им носи...

Неподходящи търговски марки

В Закона за марките и географските означения са изброени видовете марки, за които не се предоставя регистрация по различни причини. Тези основания са наречените „абсолютни“, тъй като се отнасят до самата марка, а не до евентуални права на трети лица...

Проверка за регистрирана марка

Според Закона за марките и географските означения, правото върху търговска марка принадлежи на този, който пръв подаде заявка в Патентното ведомство. Затова препоръчваме преди да подадете заявка да направите предварително проучване...

Регистрация на търговска марка

Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката и принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я...

Опозиция на търговска марка

През последните десетина години настъпиха съществени промени в законодателството, които пряко засягат притежателите на заявени и регистрирани марки. В какво се състои промяната?
Патентното ведомства регистрира всички заявени марки, без да проверява дали те вече не са...

Регистрация на марка извън България

Ако сте решили да настъпвате на европейските пазари или вече имате успешен бизнес с държави от Европейския съюз, време е да се замислите дали да регистрирате марка в ЕС.
Марката на ЕС идентифицира и отличава вашите стоки и услуги от тези на вашите конкуренти и ги...

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.