25 години успешна практика

Регистрация на полезен модел извън България

Полезен модел

Регистрация на полезен модел извън България

Правата произтичащи от полезния модел са териториални, което означава, че полезният модел ще бъде защитен само за териториите, за които има регистрация. Това означава, че ако в дадена страна няма защита с полезен модел, всяко лице ще може да използва това техническо решение.

Съгласно действащото законодателство, български граждани или български юридически лица имат право да заявяват за регистрация извън България полезен модел след подаване на заявка в България и след проверка на заявката за класифицирана информацията.

Вариантите за регистрация на полезен модел не са много, тъй като няма международна спогодба, която да улеснява това.

Основният вариант е да се подаде национална заявка за полезен модел в патентната служба на конкретната държава, т.е. заявителят трябва да подаде толкова заявки, колкото са държавите, в които има интерес.

Друг вариант е комбинирана процедура със заявка за патент е Европейското патентно ведомство, която впоследствие да се преобразува в национални заявки за полезен модел. В Европейския съюз (ЕС) страните, които позволяват закрила като полезен модел са около 15.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.