25 години успешна практика

Неподходящи търговски марки

Търговски марки

Неподходящи търговски марки

В Закона за марките и географските означения са изброени видовете марки, за които не се предоставя регистрация по различни причини. Тези основания са наречените „абсолютни“, тъй като се отнасят до самата марка, а не до евентуални права на трети лица.
Абсолютни основания за отказ са налице, когато:
• Марката няма отличителен характер.
Марката няма отличителен характери, ако се състои от една буква, една цифра, графичен символ, който се използва широко, прости геометрични фигури, прекалено дълги и незапомнящи се комбинации от думи. В тази категория попадат и домейни от първо ниво – com, bg.

• Марката има обичайното си значение в говоримия език и установената търговска практика.
Това са марки, които се свързват директно със стоките и услугите, а не с техния търговски произход. Например „ресторант“ означава място за хранене и не може изпълни функцията на марка, т.е. да даде информация за произхода на услугата.
• Марката се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите.
Например, словна марка „T-shirt“ няма да получи регистрация за стоките “облекло”, тъй като указва вида на стоките. Тези знаци трябва да останат свободни за използване от всички и не могат да се монополизират. В тази категория попадат думи като „Super“, “Bio”, “Extra” и т.н.

• Марката противоречи на обществения ред или на добрите нрави.

• Марката има заблуждаващ характери по отношение на естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите.

• Марката се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, официални знаци и клейма за контрол и гаранция, наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, храни с традиционно специфичен характер; традиционни наименования за вина.

Вижте още и: Търговски марки

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.