25 години успешна практика

Патентоване извън България

Патенти

Информация, необходима за издаване на патент извън България

Правата произтичащи от патента са териториални, което означава, че изобретението ще бъде защитено само за териториите, за които има издаден патент. Това означава, че ако в дадена страна, няма защита с патент, всяко лице ще може да използва изобретението.

Съгласно действащото законодателство, български граждани или български юридически лица имат право да заявяват за патентоване извън България свое изобретение след подаване на заявка в България и след проверка на заявката за класифицирана информацията.

Вариантите за патентоване извън България са много, като избраната стратегия ще зависи от държавите, за които се търси защита.

Един вариант е национална заявка за патент в патентната служба на конкретната държава, т.е. заявителят трябва да подаде толкова заявки, колкото са държавите, в които има интерес. Този вариант е финансово обоснован само в случай, че се търси защита в 2-3 държави.

За получаването на патент извън България се използва възможността, предоставена от някои международни договори.

България е член на договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty), известен като PCT, който улеснява патентоването извън България. Към 2022 година страните-членки на PCT са 156.

България е член също така и на Европейската патентна конвенция (European Patent Convention), известна като EPC. Към 2022 година страните-членки на PCT са 38.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.