25 години успешна практика

Видове търговски марки

Търговски марки

Какви са видовете марки?

• търговска марка – търговската марка се използва за означаване на стоки и/или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката;

• колективна марка – това е марка, която е притежание на сдружение на производители, търговци, лица, извършващи услуги, и която е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица; такава марка може да се използва само от членове на сдружението;

• сертификатна марка – това е марка, с която се означават стоките или услугите, по отношение на които притежателят ѝ удостоверява материала, метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, качеството, точността или други техни характеристики.

Какво може да представлява марката?

• думи, измислени или съществуващи, на който и да е език;
• имена, включително имена на хора;
• букви, цифри, акроними, комбинации от тях;
• лозунги, слогани;
• рисунки, фигури и пиктограми;
• комбинация от думи или графични елементи, например етикети;
• триизмерни марки, например формата на стоките или тяхната опаковка;
• цветове и комбинации от цветове;
• музикални фрази.

Вижте още и: Търговски марки

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.