25 години успешна практика

Как да получа патент?

Патенти

Информация, необходима за издаване на патент в България

Най-важното, при подаване на заявка за патент е съставянето на техническото описание. От начина на съставяне на описанието ще зависи и правната защита, която предоставя патентът.

Описанието съдържа наименованието и техническата област, за която се отнася изобретението; предшестващото състояние на техниката, доколкото е известно на заявителя, с цитиране на документите, в които то е описано; ясно и пълно разкритие на техническата същност на изобретението и предимствата му, така че да може да се осъществи от специалист в областта; кратки пояснения на чертежите поне; един начин за осъществяване на изобретението, и евентуално чертежи, както и начина, по който изобретението може да се използва в промишлеността.

Ние разполагаме с богат опит при съставяне на описания към заявки за патент в различни области на техниката.

Освен описанието, заявката за патент трябва да съдържа още следната информация:

• Име и адрес на заявителя / заявителите (физическо или юридическо лице).
• Име и адрес на изобретателя / изобретателите.

Експертизата на заявката се извършва след подаване на молба.
Окончателно решение по заявката се получава около 36 – 48 месеца след датата на подаване на заявката.

Патент се издава непосредствено след на решението на отдела за експертиза.

Издаденият патент има срок на действие 20 години от датата на подаване на заявката.

За всяка година от действието на патента се заплащат годишни такси.
Разходите за подготовка и подаване на заявка за патент могат да бъдат различни в зависимост от вида и сложността на изобретението.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.