25 години успешна практика

Патенти

Какво е патент?

Патентът представлява защитен документ, който удостоверява изключително право върху изобретение.
Патентът предоставя на притежателя си изключително право върху изобретението, за дадена територия, за ограничен период от време, който е максимум 20 години от датата на подаване на...

Как да получа патент?

Най-важното, при подаване на заявка за патент е съставянето на техническото описание. От начина на съставяне на описанието ще зависи и правната защита, която предоставя патентът.

Патентоване извън България

Правата произтичащи от патента са териториални, което означава, че изобретението ще бъде защитено само за териториите, за които има издаден патент. Това означава, че ако в дадена страна, няма защита с патент, всяко лице ще може да използва изобретението...

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.