25 години успешна практика

Условия за използване

Условия за използване:

1. За фирмата

Булинвент ЕООД е дружество, регистрирано в България през 2004 година с основен предмет на дейност „услуги в областта на интелектуалната собственост“.

2. Седалище и адрес на упражняване на дейността

Манастирски ливади-Б бл.66 вх.Б ет. 2 ап.33,
София 1404

3. ЕИК - BG 131214252

4. Представител по индустриална собственост

Екатерина Савова
Представител по индустриална собственост No. 84
Европейски патентен адвокат No. 0124060
Представител пред EUIPO No. 36920

5. Застраховка „Професионална отговорност“

Според изискванията на българското законодателство, Булинвент ЕООД и Екатерина Савова като представител по индустриална собственост имат сключена застраховка „професионална отговорност“.

Покритието е за обща сума от 1 000 000,00 лева (приблизително 500 000,00 Eur), за всички действия на територията на България, всички страни членки на Европейския съюз и Швейцария.

Ние не носим отговорност за каквито и да е косвени или последващи загуби, по-специално, но не само, загуба на печалба, загуба на инвестиция, загуба на договори, загуба или увреждане на репутация и др.

6. Защита на личните данни

Име и длъжност на лицето за защита на личните данни:
Мирослав Стойнов – асистент патенти и марки

Електронен адрес - mail@bulinvent.com

Ние може да събираме, използваме и съхраняваме следните видове лични данни за вас:

  • Данни за идентификация
  • Информация за контакт
  • Име, адрес, ЕИК номер на юридическите лица, електронен адрес, уебсайт и телефонен номер

Ние ще използваме личните данни само за целите, за които сме ги събрали и когато законът ни позволява.

Ние съхраняваме данните в електронен вид и унищожаваме оригиналите на всички документи в рамките на един месец след създаването на електронно копие. Ако имате нужда от документи на хартиен носител, моля, уведомете ни предварително.

Ние ще запазим поверителна информацията, която ни предоставяте, както и всички данни и документи, които изготвяме за вас. Тази информация може да бъде разкрита само ако такова разкриване се изисква от закона или в случай, че имаме конкретни инструкции от вас.

7. Комуникации

Вие може да се свързвате с нас чрез всеки метод за комуникация.

Ние предпочитаме комуникация чрез електронна поща. Обичайно потвърждаваме получаването на кореспонденция в същия ден и отговаряме в рамките на няколко дни.

Ние изискваме писмено потвърждение на всички устни инструкции.

8. Инструкции

За нас е важно е да можем да идентифицираме кой е клиент. Следователно, освен ако не се посочва друго, ние ще приемем, че лицето (физическо или юридическо лице), което ни предоставя инструкции във връзка с даден въпрос, е наш клиент.

В случай, че приемем инструкции от адвокати, които действат от името на трета страна, ние ще считаме, че те са наши клиенти и те ще бъдат отговорни за заплащането на фактурите и за възстановяване на всички разходи, направени при изпълнение на инструкциите, освен ако изрично не е уговорено друго.

Ние разчитаме на Вас да ни дадете навременна, пълна и точна информация и инструкции. Ние не носим отговорност, ако не предоставите ясни и пълни инструкции достатъчно рано, за да можем да действаме в официалните срокове. Ние от своя страна ще ви уведомим за сроковете, за които имаме информация, както и за действията или инструкциите, които са необходими.

Вие следва да ни уведомявате своевременно за всяка промяна във вашите данни за контакт, име или адрес, за промяна на лицето за контакт или за всяка промяна в собствеността върху правата. Много от тези промени трябва да бъдат официално регистрирани.

9. Нашите услуги

Ние предоставяме нашите услуги според стандартните умения и познания, които се очакват от професионално практикуващите в областта на индустриалната собственост.

Ние ще направим всичко възможно да извършим услугите си в съответствие с договорените срокове.

Ако трябва да ангажираме други професионалисти като адвокати и чуждестранни адвокати, ние ще направим всичко възможно да изберем тези, които притежават уменията и експертния опит, необходими за исканата услуга. Независимо от това, ние не носим отговорност за техните действия или бездействия.

Въпреки че винаги работим по най-добрия начин и с предоставената информация, не може да има гаранции по отношение на резултатите. Дискусиите относно вероятния резултат се основават на нашия опит и професионална преценка.

Ние не носим отговорност за каквото и да е забавяне в изпълнението или неизпълнение на нашите услуги, ако забавянето или неизпълнението е резултат от обстоятелства извън нашия контрол. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, датата за изпълнение на нашите услуги ще бъде отложена за необходимото време.

Проучванията може да се извършват от нас или от Българско патентно ведомство. Поради ограниченията и случайните грешки в класификациите, компютърните бази данни и грешките в официалните регистри, както и поради непълната информация, която може да ни бъде предоставена преди проучването, не може да се гарантира пълнота или точност на търсенето.

Всяко оплакване относно предоставените услуги трябва да се адресира възможно най-скоро до лицето, което отговаря за тази услуга.

10. Цени и плащане

Всички услуги и действия, предоставени от нас, са срещу заплащане. Те включват консултации по телефона, дистанционни срещи, становища, напомняния и разглеждане и докладване на съобщения, които може да получим като ваш представител.

При поискване, ние ще предоставим оферта за бъдещи разходи за всяка процедура. Офертите се съставят въз основа на информацията към момента, но те не са обвързващи, тъй като разходите могат да бъдат повлияни от много променливи фактори извън нашия контрол и обемът на включената работа често не може точно да се прогнозира. Дадените оферти са без ДДС, освен ако не се посочва друго.

Не приемаме инструкции от нови клиенти и стартиращи компании. В някои случаи, за нови клиенти ние имаме политика за изискване на авансово плащане преди да започнем работа.

Ние изискваме авансово плащане за всички големи разходи като държавни такси и разноски, които трябва да бъдат направени.

Ние приемаме плащания само по банков път. На всяка фактура са посочени банковата ни сметка и срокът за плащане.

Ако плащането не бъде извършено навреме, ние си запазваме правото да спрем извършването на услугата, независимо от последствията за клиента. В такива случаи ние няма да носим отговорност за загуба на права.

11. Конфликт на интереси

Конфликт на интереси възниква, когато двама клиенти участват в казус, в който техните интереси не са еднакви или когато, действайки за един клиент, има вероятност да получим поверителна информация, свързана с работата, която вършим за друг клиент.

Ние ще направим всичко възможно, за да установим дали е налице конфликт на интереси, преди да приемем вашите инструкции. Много пъти такъв конфликт става очевиден по-късно; в такъв случай ние ще ви информираме незабавно.

София
Дата на последнат редакция на условията за използване:
12 Октомври 2022

Начална страница

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.