25 години успешна практика

Диагностика

Диагностика на интелектуална собственост

Услугата „Диагностика на интелектуална собственост“ е комплексна услуга, която би била от полза за всички, които имат и използват търговски марки, дизайни, патенти, полезни модели, включително и нерегистрирани права върху тях.

Ние подробно ще разгледаме Вашия бизнес модел, продуктите и услугите и ще дадем становище, което да Ви помогне да формулирате своята бъдеща стратегия.

Услугата „Диагностика на интелектуална собственост“ е индивидуална и ще бъде съобразена с всеки един конкретен случай.

Може да получите становище по всички въпроси свързани с интелектуалната собственост във Вашата компания, измежду които:

• Дали стоките или услугите, които предлагате имат защита като търговски марки.
• Дали марките се използват във вида, в който са регистрирани.
• Дали регистрираната марка реално се използва.
• Дали стоките или услугите, за които са регистрирани марките съответстват на тези, с който действително са означени марките.
• Дали има регистрирани марки, които не се използват и не са необходими.
• Дали има регистрирани марки, които не се използват и са уязвими на заличаване.
• Дали марките се използват от лицето (юридическо или физическо лице), на чието име е регистрацията.
• Препоръки за промяна на марките.
• Дали има марки, чийто срок на действие е изтекъл или предстои да изтече скоро.
• Дали не се използват марки, които са собственост на някой друг, което може да доведе до непредвидими ситуации.
• Дали се използват наименования, които са описателни, и не могат да бъдат регистрирани като марки, препоръки как да се действа в такива случаи.
• Препоръки за оптимизиране на портфолиото.
Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.