25 години успешна практика

Блог

Задължение за използване на регистрираните марки – поуките от Big Mac

20.04.2023

Задължение за използване на регистрираните марки - поуките от Big Mac

Когато в срок 5 години от датата на регистрацията, притежателят на марката не е започнал реално нейното използване във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена по искане на всяко лице.

Любопитен пример за това е казусът с марката Big Mac. На 1 април 1996 компанията McDonald’s International Property Company, Ltd. подава заявка за регистрация на словната марка BIG MAC в Европейския съюз и около две години по-късно марката получава регистрация. През 2017 година, компанията Supermac’s (Holdings) Ltd. подава искане за отмяна на тази регистрация, като основанията са, че марката не се използва. Въпреки всички представени документи, през 2019 година, EUIPO излиза с решение за отмяна на регистрацията, тъй като McDonald’s не е успял да докаже, че търговската марка Big Mac се използва. Тъй като тази марка е добре позната на всички, е учудващо, че представените доказателства не са приети като убедителни. След две последователни обжалвания, решението от 2019 година е отхвърлено.

Практиката е показала, че това е изключително често срещана ситуация. От една страна, искането за отмяна на регистрацията може да бъде подадено от всяко лице, не се изисква да се докаже правен интерес. От тук нататък, тежестта за доказване лежи на притежателя на марката, които в повечето случаи не успяват да представят годни доказателства за използване на марките си и ги губят.

Какво може да се направи?
Запазете и документирайте примери за използването на вашата търговска марка. Уверете се, че доказателствата показват възможно най-ясно къде (териториално) се използва търговската марка, кога и в какъв обем е използвана. Доказателствата могат да бъдат от всякакъв характер - опаковки, ценови листи, брошури, фактури, снимки на продадения продукт, публикации в медиите, екранни снимки на уебсайтове, брой посетители на уебсайтове и разбира се много други. За всички възникнали въпроси може да се свържете с нас.

← Блог

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.