25 години успешна практика

Патентоване в чужбина

Патенти

Информация, необходима за издаване на патент в чужбина

Правата произтичащи от патента са териториални, което означава, че изобретението ще бъде защитено само за териториите, за които има издаден патент. Това означава, че ако в дадена страна, няма защита с патент, всяко лице ще може да използва изобретението.

Съгласно действащото законодателство, български граждани или български юридически лица имат право да заявяват за патентоване в чужбина свое изобретение след подаване на заявка в България и след проверка на заявката за класифицирана информацията.

Вариантите за патентоване в чужбина са много, като избраната стратегия ще зависи от държавите, за които се търси защита.

Един вариант е национална заявка за патент в патентната служба на конкретната държава, т.е. заявителят трябва да подаде толкова заявки, колкото са държавите, в които има интерес. Този вариант е финансово обоснован само в случай, че се търси защита в 2-3 държави.

За получаването на патент в чужбина се използва възможността, предоставена от някои международни договори.

България е член на договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty), известен като PCT, който улеснява патентоването в чужбина. Към 2022 година страните-членки на PCT са 156.

България е член също така и на Европейската патентна конвенция (European Patent Convention), известна като EPC. Към 2022 година страните-членки на PCT са 38.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.